การส่งเสริมความโปร่งใส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  1. แนวทางการการจัดการเรื่องร้องเรียน
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  1. ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  3. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  1. การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (IIT & EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2. แจ้งการรับข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566