กำหนดการสำเร็จการศึกษา
กำหนดการสำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต

           

Student ID

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
2018D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2018D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2019D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

7

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2032D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2032D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2033D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY
2033D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2033D03G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2041D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL ANATOMY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะวิทยาศาสตร์
FACULTY OF SCIENCE
2101D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)

16

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2103D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMICAL PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2104D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2105D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

7

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2107D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2108D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2110D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2111D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

8

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2111D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2115D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

5

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2118D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2119D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2121D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2122D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2122D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2127D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EXERCISE SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2128D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

6

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
2129D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2130D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BOTANY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
2205D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก

5

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY
2224D03G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2227D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลักสูตรนานาชาติ)

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
2306D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2307D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2309D01G สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
2329D01G สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

9

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
2407D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
2503D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา

7

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
2504D01G ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
2504D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
2506D01G ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

7

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
2507D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS MANAGEMENT
2510D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL SCIENCES AND HEALTH
2511D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGION AND DEVELOPMENT
2512D01S ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT (SPECIAL PROGRAM)
2513D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2515D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
2515D02S ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)

10

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY (SPECIAL PROGRAM)
2517D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2518D01G รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

7

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
2518D01S รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
คณะเภสัชศาสตร์
FACULTY OF PHARMACY
2612D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2614D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2615D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2616D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2617D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF NURSING
2808D01G พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF NURSING SCIENCE
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
2904D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEMOGRAPHY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
3008D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

6

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
3314D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ORAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
3802D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3806D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3807D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
3809D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
3814D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาลัยศาสนศึกษา
COLLEGE OF RELIGIOUS STUDIES
4001D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGIOUS STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
COLLEGE OF MUSIC
4201D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC
4204D01G ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF MUSIC PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF NURSING
4601D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)

12

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
4801D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

18

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
5201D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NUTRITION
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL & FACULTY OF DENTISTRY & FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
6201D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)

8

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES & COLLEGE OF RELIGIOUS STUDIES
6401D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
6701D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
6801D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

5

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
6801D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
6901D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING
7101D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
7101D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
7202D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
7202D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

6

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
7203D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

7

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
7301D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LINGUISTICS
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
7704D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES AND INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
7901D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
สอบถามข้อมูล