การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 2. ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562

 5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

 6. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2562

 7. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2562

 8. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2559

 9. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2562

 10. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) พ.ศ. 2559

 11. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

 12. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552

 14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

 15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 16. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559

 17. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2559

 18. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 1. โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 2565
 2. ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 วาระเพื่อทราบ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 1. เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)