การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล

 2. ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

 5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2562

 6. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2562

 7. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2559

 8. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2562

 9. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) พ.ศ. 2559

 10. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

 11. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552

 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

 14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 15. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559

 16. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2559

 17. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 1. ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. Meet the dean
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 1. การ Internal Audit ครั้งที่ 1/2564
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการตรวจประเมิน (Audit Schedule) กระบวนการทำงานตามระบบจัดการคุณภาพ ครั้งที่ 1/2564
 2. คำสั่ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 00006 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบธรรมาภิบาลของบัณฑิตวิทยาลัย
 3. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 4. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 1. Mahidol Culture
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการตรวจประเมิน (Audit Schedule) กระบวนการทำงานตามระบบจัดการคุณภาพ ครั้งที่ 1/2564
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 1. รายงานการกำกับติดตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 2. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563