ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน URL เว็บไซต์
O1 โครงสร้างส่วนงาน https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=aboutUs&t=3
O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=aboutUs&t=5
O3 อำนาจหน้าที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=aboutUs&t=2
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=aboutUs&t=2
O5 ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=aboutUs&t=6
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://graduate.mahidol.ac.th/thai/staff/?topic=rule
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/staff/?p=news
O8 Q&A
O9 Social Network