การบริหารเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานพัสดุ)
 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานแผนและพัฒนา)
O19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน สรุปสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายของบัณฑิตวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดจอแสดงภาพชนิดสัมผัสไมโครโฟนและระบบขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตาเผาให้ความร้อนแบบท่อ (Tube Furnaces) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 3D PRINTER NBEE (หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองระบบ IoT ระดับอุตสาหกรรม จำนวน 3 ชุด (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสมาร์ต (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประจำ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 (หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (พิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 เครื่อง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ปกติและภาคพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง (ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และ ศศ.ม. สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนาธรรมเอเชีย) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Software ระบบ Learning Management System (LMS) (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง C318A และ C318B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม (หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Software ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิด) โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2566

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 3 เรื่อง (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดสูทสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์และอุปกรณ์สมบัติของแสงพร้อมติดตั้ง (หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบพกพา (หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ชุดกล้องสำหรับประชุมแบบสายพร้อมชุดไมโครโฟน (หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาตร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตัดเสื้อสูทบุคลากร จำนวน 112 ตัว (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 9 รายการ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม IBM SPSS Statistics Base Authorized Initial fixed Term แบบ Single (หลักสูตรการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีทุกสาขา (ป.โท) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องและอุปกรณ์ถ่ายบันทึกภาพ จำนวน 4 รายการ (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องบันทึกภาพทางการแพทย์ จำนวน 2 ชุด (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดและเติมวัสดุอุดคลองรากฟัน จำนวน 2 เครื่อง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสัมมนา ณ โรงแรมคราม พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 4 เครื่อง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Network ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา แพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ประจำปีงบประมาณ 2566

 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา แพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ๙๘th European Orthodontic Society Congress(EOS๒๐๒๓) ณ ประเทศนอร์เวย์โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2566

 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องทำลายเอกสาร (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รวมจอ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566

 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ 5 บัญชี คณะพยาบาลศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (หลักสูตรการจัดการสาธารณสุข มูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล)

 40. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และน้ำยาสารเคมี จำนวน 1 รายการ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

 41. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันเลือด จำนวน 2 ชุด (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 42. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

 43. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ แบบ All in One จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

 44. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

 45. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานและสำรวจความต้องการด้าน บัณฑิตศึกษา ผ่าน On-Site Visit Best Practice บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีคัดเลือก

 46. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก

 47. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 48. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 49. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 50. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566