การบริหารเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานพัสดุ)
 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานแผนและพัฒนา)
O19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน สรุปสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายของบัณฑิตวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 1. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ : ชุดเฟอร์นิเจอร์ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 1 (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
 2. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ : จ้างผลิตโมเดลปัญญาประเดิษฐ์วินิจฉัยธาตุเจ้าเรือน จำนวน 1 โปรแกรม (ประกาศ ณ วันที่ 19 เม.ย. 2565)
 3. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ : จ้างผลิตเครื่องตรวจจับชีพจรตามหลักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 เครื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 4 เม.ย. 2565)
 4. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการต่อระยะเวลา Coursera ประจําปี 2565-2566 (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2564)
 5. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture (EA)) และพัฒนาระบบ สารสนเทศในส่วน Front Office (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
 6. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ : คอมพิวเตอร์และจอ จำนวน 45 ชุด
  (ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
 7. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ : ค่าบริการรักษาความปลอดภัย
  (ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564)
 8. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
  (ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564)
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 1 โดยวิธีคัดเลือก

 2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี จำนวน 1 เครื่อง (แพทย์แผนไทยฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์)

 4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบฟอร์มหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 6 รายการ (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการ จัดการภาครัฐ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) โดยวิธีคัดเลือก

 8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องทำงานชั้น 1 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อวินิจฉัยธาตุเจ้าเรือน จำนวน 1 โปรแกรม (หลักสูตรปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร 5 บัญชี คณะพยาบาลศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเครื่องตรวจจับชีพจรตามหลักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 เครื่อง (หลักสูตรปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตู้เก็บสารเคมี (หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล)

 14. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 รายการ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์)

 16. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด) (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และจอ จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 21. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 22. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และจอ จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 23. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 24. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายในการต่อระยะเวลา Coursera ประจำปี 2565-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วัดแรงแบบบางส่งสัญญาณแบบไร้สายพร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 1 ชุด (หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชากายอุปกรณ์ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (รอปิดปีงบประมาณ)