มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
  1. แนวทางการยกระดับผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
  1. แนวทางการยกระดับผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)