มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับหรือการให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
  2. NO GIFT POLICY and NO CORRUPTION
  3. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
  4. การกำชับมิให้มีการเล่นพนัน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 1. นโยบาย แนวปฏิบัติ มาตรการ
2. การกำกับ ติดตาม และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
3. รายงานผลการวิเคราะห์