ผู้บริหาร

ระบบสำรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พัฒนาขึ้นเพื่อหลักสูตรกรอกข้อมูลสำหรับเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ในแต่ละปีการศึกษา เช่น จำนวนที่เปิดรับ,คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ , คณะกรรมการออกข้อสอบวิชาเฉพาะของหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับหลักสูตรสามารถทำแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ แทนการกรอกข้อมูลบนกระดาษแบบเดิม ซึ่งข้อมูลที่หลักสูตรกรอกข้อมูลนี้จะนำไปใช้สำหรับเปิดรับสมัครในปีการศึกษานั้นๆ
ระบบ GRAD MIS ได้พัฒนาขึ้นในปี 2551 หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษาที่จำเป็นในการจัดการสำหรับหลักสูตรและส่วนงาน โดยประกอบด้วยการสืบค้นข้อมูลระดับหลักสูตร การจัดทำตารางสอน สรุปรายงานจำนวนนักศึกษา สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ รูปเล่มหลักสูตร และอื่นๆ
ระบบติดตามการสมัคร(Tracking Online Admission)ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้หลักสูตรสามารถเข้าดูข้อมูลผู้สมัครจากระบบ Online Admission ที่สมัครในแต่ละปีการศึกษา เช่น จำนวนผู้สมัคร,หลักฐานการสมัคร , ข้อมูลใบสมัคร เป็นต้น ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับหลักสูตรสามารถติดตามผู้สมัครได้แบบ Real Time ผ่านทางเว็บไซต์ แทนการขอข้อมูลจากงานรับนักศึกษา ซึ่งทำให้หลักสูตรสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และพิจารณาได้ก่อนช่วงเวลาที่งานรับรวบรวมข้อมูลส่งให้กับหลักสูตรหลังปิดรับสมัคร
ระบบที่สรุปข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษาด้านต่างๆ โดยแสดงกราฟเปรียบเทียบ ให้ผู้บริหารของคณะ/ส่วนงาน นำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจด้านบัณฑิตศึกษา
ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ได้พัฒนาขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการสรุป และนำเสนอผลเป็นภาพรวม โดยประเมินทางด้านผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ประเมินอาจารย์ผู้สอน และประเมินภาพรวมของรายวิชารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้พัฒนาขึ้นในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการรวบรวม และส่งคำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์แบบออนไลน์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบ Grade Online ได้พัฒนาขึ้นในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร หรือประธานหลักสูตร สามารถส่งเกรดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาทางออนไลน์มายังบัณฑิตวิทยาลัยได้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น ข้อมูลที่ท่านแจ้งจะเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
ระบบการจัดการตารางสอนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรเตรียมตารางสอนสำหรับรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนการจัดการเรียนการสอน ระบบดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับระบบ TQF เพื่อจัดทำรายละเอียดของแต่ละรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถ Download เอกสารทั้งในรูปแบบ Word และ pdf
Mahidol University offers the Mahidol Apprenticeship Program (MAP) to those interested in Mahidol University Post-Graduate program and wants to gain knowledge and essential skills for professional and personal development in the 21st Century.
ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาขึ้นจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาขึ้นเป็นระบบออนไลน์ในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงที่มีการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สะดวกต่อการสรุป และนำเสนอผลเป็นภาพรวม โดยมีการประเมินทางด้านผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่เชื่อมโยงผลจากการประเมินรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย
ระบบ Soft Skills Online ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับทักษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบป้องกันการปลอมแปลง ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ด้วยการใช้ QR Code ที่ฝังรหัสลับ ซึ่งนำมาใช้ยืนยันข้อมูลในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ) ได้ โดยระบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้างหรือหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนใช้ตรวจสอบ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารในส่วนวุฒิการศึกษา มีปรากฏให้เห็นตามภาพข่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งการรับจ้างทำวุฒิการศึกษาปลอมในทุกระดับชั้นการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิการศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา และในกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวดังในรอบปี การนำวุฒิการศึกษาปลอมมาสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ระบบการศึกษาในภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีการตรวจจับและปราบปราม โดยนำผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถควบคุม ป้องกันและปราบปรามได้หมดสิ้นไป คงต้องเป็นโจทย์หลักที่สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบาย และแนวทางการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญเหล่านี้
ระบบติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้พัฒนาขึ้นในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับประธานหลักสูตรและส่วนงานในการติดตามระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อช่วยเร่งรัดการจบของนักศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่