ระบบสำรวจการเปิดรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป


Click here

 

 

หลักสูตรสามารถกรอกแบบสำรวจผ่านทางช่องทาง online ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ขอความร่วมมือหลักสูตรกรอกแบบสำรวจให้แล้วเสร็จและส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยล่วงหน้า ก่อน เปิดระบบรับสมัครสอบคัดเลือก 6 พฤศจิกายน 2563