บุคลากรและโทรศัพท์

งานพัฒนาหลักสูตร

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
นฤดล คงทน

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร


Image Description
ปารณีย์ สำราญสุขทิวาเวทย์

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ราเมศ ทิพย์เนตรา

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วรวุฒิ ขันตี

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ศศิรันญาศ์ จุลโพธิ์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สุวรรณี นพรัตน์ศิริ

นักวิชาการศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่