รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
Image Description

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร กิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ( Thailand Inventor Day 2017 )

และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 : รางวัลระดับดีมาก
Image Description

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร กิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ( Thailand Inventor Day 2017 )

และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560

วิทยานิพนธ์ เรื่อง "เซลล์ชวานน์และเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันสำหรับการซ่อมแซม ระบบประสาทส่วนปลาย" (Primary Schwann Cells and Adipose-Derived Stem Cells for Peripheral Nerve Repair) โดย ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 : ระดับดี
Image Description

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร กิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ( Thailand Inventor Day 2017 )

และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560

วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การสร้างระบบเพื่อคัดเลือก สร้างดัชนี และค้นหาข้อมูลประเภทอัลกอรึทึม ในห้องสมุดดิจิตอล" Information Extraction and Metadata Annotation for Algorithms in Digital Libraries โดย ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : ระดับดีเด่น
Image Description

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร กิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ( Thailand Inventor Day 2017 )

และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560

ผลงานเรื่อง "แผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยสารสกัดสมุนไพร" (Polyester Containing Herbal Extracts Dressings) โดย ศาสตราจารย์ นพ.พรพรหม เมืองแมน และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : ระดับดี
Image Description

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร กิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ( Thailand Inventor Day 2017 )

และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560

ผลงานเรื่อง "จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ที่ใช้เซนเซอร์เคมีบนผ้า เพื่อการตรวจวัดกลิ่น" (Wearable E-nose Based on Fabric-based Chemical Sensors for Odor Detection) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : ระดับดี
Image Description

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร กิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ( Thailand Inventor Day 2017 )

และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560

ผลงานเรื่อง "องค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีน" (Protein Marker) โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : รางวัลประกาศเกียรติคุณ
Image Description

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร กิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ( Thailand Inventor Day 2017 )

และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560

ผลงานเรื่อง "เกมส่องแสงต้นกล้า" (When Light Shines) โดย ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รางวัลชนะเลิศการประกวดงานวิจัยประจำปี 2558
Image Description

Miss Prana Shakya นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศษสตร์ ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด งานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง PROTECTIVE EFFECTS OF ORAYZA SATIVAL. ON FLUOROURACIL-INDUCED ORAL MUCOSITIS อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ทญพ. ศรัญญา ตันเจริญ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อเรื่อง PROTECTIVE EFFECTS OF ORAYZA SATIVAL. ON FLUOROURACIL-INDUCED ORAL MUCOSITIS

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบบรรยาย (Oral Presentation)
Image Description

นายณัฐพล ทัศนวิจิตรวงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลงานวิจัย: การแสดงออกของโปรตีนเอ็มซีแอล-1 ที่กระตุ้นผ่านทาง STAT3 มีความเกี่ยวข้องกับความไวต่อยาเจมไซทาบีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของมนุษย์ ( STAT3-mediated Mcl-1 protein expression involves in gemcitabine sensitivity in human cholangiocarcinoma cells) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ดร.วราภรณ์ คำยอด

การประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัย: การแสดงออกของโปรตีนเอ็มซีแอล-1 ที่กระตุ้นผ่านทาง STAT3 มีความเกี่ยวข้องกับความไวต่อยาเจมไซทาบีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของมนุษย์ ( STAT3-mediated Mcl-1 protein expression involves in gemcitabine sensitivity in human cholangiocarcinoma cells)

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับดี
Image Description

ดร.ภัทรพรรณ ทำดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับดี เรื่อง ทางเลือกชีวิตที่นำไปสู่ความเจ็บป่วยของผู้หญิงโสดภายใต้ "เปลือก" ของภาวะสมัยใหม่ ( LIFE CHOICES CONDUCIVE TO NEVER-MARRIED WOMEN'S ILLNESS UNDER THE "HUSK" OF MODERNITY)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.สุพจน์ เด่นดวง, รศ.ดร. มัลลิกา มัติโก, รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง ในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 "ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" วันจันทร์ที่ 16 - วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานเรื่อง : ทางเลือกชีวิตที่นำไปสู่ความเจ็บป่วยของผู้หญิงโสดภายใต้ "เปลือก" ของภาวะสมัยใหม่ ( LIFE CHOICES CONDUCIVE TO NEVER-MARRIED WOMEN'S ILLNESS UNDER THE "HUSK" OF MODERNITY)

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับชมเชย
Image Description

นางสาวนารีรัตน์ เฟื่องชูชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับรางวัล: รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับชมเชย เรื่อง การติดเชื้อเอชไอวีในผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว : แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม (HIV INFECTION IN MARRIED WOMEN : THE SOCIALIST FEMINISM PERSPECTIVE) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. นาถฤดี เด่นดวง ในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 "ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" วันจันทร์ที่ 16 - วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

ผลงานเรื่อง : การติดเชื้อเอชไอวีในผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว : แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม (HIV INFECTION IN MARRIED WOMEN : THE SOCIALIST FEMINISM PERSPECTIVE)

รับรางวัล : Best paper Award
Image Description

นางสาวเพชรัตน์ เนตรมุ่ย นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับรางวัล : Best paper Award จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง The Unwanted Pregnancy among Thai Teen Mom : a Feminist Perspective ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University Internauional Conference 2014 "Global Warming and Its Impacts" วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัด ชลบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับการตีพิมพ์ใน Global Education Magazine อาจารย์ที่ปรึกษา :รศ.ดร. สุพจน์ เด่นดวง,รศ.ดร.วรรณวิภา ปสันธนาทร ,รศ. นาถฤดี เด่นดวง

ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง : The Unwanted Pregnancy among Thai Teen Mom : a Feminist Perspective

รางวัลดีเด่นประเภท Oral Presentation
Image Description

นายชานนทร์ โควสุภัทร นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท Oral Presentation จากการนำเสนองานวิจัยทางด้านสัตว์ ในหัวข้อ "New Species of Bubble-Nesting Siamese Fighting Fish (ปลากัดป่าก่อหวอดสปีชีส์ใหม่ในประเทศไทย)"

จากการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานเรื่อง : "New Species of Bubble-Nesting Siamese Fighting Fish (ปลากัดป่าก่อหวอดสปีชีส์ใหม่ในประเทศไทย)"

รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555
Image Description

นายชนะพล ชัยทัพ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง จิตลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรแห่งความพอเพียง ความสุขในการทำงาน การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษากรมราชทัณฑ์ (PSYCHOLOGICAL SUFFICIENCY, SUFFICIENCY ORGANIZATION, WORK HAPPINESS, ORGANIZATIONAL SUPPORT, AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A CASE STUDY OF THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

และเข้ารับรางวัล โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน AWARD FOR EXCELLENCE IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION THESIS วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง : จิตลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรแห่งความพอเพียง ความสุขในการทำงาน การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษากรมราชทัณฑ์ (PSYCHOLOGICAL SUFFICIENCY, SUFFICIENCY ORGANIZATION, WORK HAPPINESS, ORGANIZATIONAL SUPPORT, AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A CASE STUDY OF THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่