ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานทะเบียนและประมวลผล

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

การลงทะเบียน / การสำเร็จการศึกษา / การขอหนังสือรับรอง / Transcript / การขอขยายเวลาการศึกษา / MAP-C / Coursera และ Micro-Credits


Image Description
ธัญวลัย สิริไพโรจน์

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล


Image Description
อรนันท์ ดีพรม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


Image Description
กนกวรรณ ด่านมะลิ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ชนัญชิดา แสงแก้ว

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ทิวรรณ ปราณอุดมสุข

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ธนภรณ์ เติมสายทอง

นักวิชาการศึกษา


Image Description
นฤพนธ์ เทียนขวัญ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
พรทิพย์ นิสสะ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ภภัสสร บัญญาพานต์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วรัญชญา จงสุกใส

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สุปราณี อัศวชีพ

นักวิชาการศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่