พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  สมัครร่วมกิจกรรม
  •  
  • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ รายการ Pdf Word
ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
1. คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล -
2. คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ 21 st Century Skills -
3. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการนำกิจกรรมที่เข้าร่วมจาก MU X LinkedIn Learning เพื่อขอเทียบเคียงกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 -
4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 -
5. Announcement Faculty of Graduate Studies Subject: Essential Skills Development Activities for Graduate Students, Mahidol University, B.E. 2563 -