สมัครร่วมกิจกรรม


กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร


ลำดับ กิจกรรม ทักษะที่ได้รับ วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
ผู้สมัคร / รับสมัคร
(สำรอง)
ผู้เข้าร่วม จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
1 โครงการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันจิตใจ เพื่อชีวิตวิถีใหม่  ทักษะด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills)
วันเสาร์ที่ 22  พฤษภาคม 2564 6/130 0/0 0/0 0/0 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร