สมัครร่วมกิจกรรม


Softskill Online


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION) เปิดตลอดทั้งปี
9559/5000
ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
2 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION เปิดตลอดทั้งปี
4885/10000
ออนไลน์
24 ชม.3 ชั่วโมง
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
3 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด เปิดตลอดทั้งปี
3759/3000
ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
4 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING เปิดตลอดทั้งปี
6926/6000
ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
5 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES เปิดตลอดทั้งปี
4857/5000
ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
6 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์) เปิดตลอดทั้งปี
3182/3000
ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
7 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH เปิดตลอดทั้งปี
5939/10000
ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
8 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose เปิดตลอดทั้งปี
6849/5000
ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
9 DIGITAL LITERACY TRAINING เปิดตลอดทั้งปี
8016/10000
ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)
10 Transformative Learning skills : Self Discovery (English Version) เปิดตลอดทั้งปี
6805/3000
ออนไลน์
24 ชม.7 ชั่วโมง
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills)
11 โครงการอบรมปลุกความคิดธุรกิจในตัวคุณ เปิดตลอดทั้งปี 3690/3000 0/0 ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร