พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  สมัครร่วมกิจกรรม
  •  
  • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

บุคลากร

งานกิจการนักศึกษา


ไลน์แอด: @451pslqw

สุภาพร จตุรภัทร

รักษาการหัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นันทิยา ปิ่นปลื้มจิต

นักวิชาการศึกษา

สุภาพร นพเก้า

นักวิชาการศึกษา

วีรชาติ พนาวิวัฒน์

นักวิชาการศึกษา


งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์


ไลน์แอด: @610punyj

ธัญวลัย สิริไพโรจน์

หัวหน้างานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์

สุปราณี อัศวชีพ

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

พนิดา สร้อยสังวาลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา