พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  สมัครร่วมกิจกรรม
  •  
  • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

แนวทางการปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมกับส่วนงานจัดโดย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

แบบฟอร์ม

นักศึกษาหรือส่วนงาน ส่งแบบฟอร์มขอเทียบกิจกรรม
(แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด ทั้งแบบฟอร์มของนักศึกษา และแบบฟอร์มของส่วนงาน)