สมัครร่วมกิจกรรม


โครงการเทียบเคียง


ลำดับ กิจกรรม ทักษะที่ได้รับ วันที่จัดกิจกรรม
คณะ / หลักสูตร
ผู้สมัคร / รับสมัคร
จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
รับภายใน รับภายนอก