พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  สมัครร่วมกิจกรรม
 •  
 • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 และเพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาส่วนรวม บัณฑิตวิทยาลัย โดยขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
 • วาระที่ 2
 • วาระที่ 1
ลำดับที่ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
บัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
3 อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์
คณะกายภาพบำบัด
กรรมการ
4 อาจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว
คณะทันตแพทยศาสตร์
กรรมการ
5 อาจารย์ ดร.ปวเรศ อ่อนทอง
คณะเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
6 อาจารย์ ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการ
9 อาจารย์ ดร.เภสัชกรบรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
11 อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
กรรมการ
12 อาจารย์ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
13 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรรมการ
14 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
15 อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กรรมการ
16 อาจารย์ ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
กรรมการ
17 อาจารย์ ดร.วรางสุ์ วิริยะวิทย์
วิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
18 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ
วิทยาลัยราชสุดา
กรรมการ
19 นางสาวศิริลักษณ์ ยานกุลวงศ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
กรรมการ
20 อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ
วิทยาลัยศาสนศึกษา
กรรมการ
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
กรรมการ
22 อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
กรรมการ
23 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ
กรรมการ
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
กรรมการ
25 อาจารย์ ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
กรรมการ
26 อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
กรรมการ
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์อนุวัฒน์ วิรัชสุดากุล
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
28 อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ
คณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
กรรมการ
30 อาจารย์ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
กรรมการ
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
32 ดร.สุภาพร จตุรภัทร
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
33 นางสุภาพร นพเก้า
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
34 นางสาวพนิดา ตาตะยานนท์
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
35 นายจตุพงษ์ ยศพิมพา
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ลำดับที่ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ
บัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
3 อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์
คณะกายภาพบำบัด
กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา
คณะเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
5 อาจารย์ ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ ดร. อุษาวดี อัศดรวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ปิติ ธุวจิตต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการ
8 อาจารย์ ดร.เภสัชกร บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
9 อาจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
10 อาจารย์ ดร. อมรรัตน์ อรุณนวล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
กรรมการ
11 อาจารย์ ดร. ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณชลี โนริยา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรรมการ
13 รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
14 อาจารย์ ดร. กันต์ ปานประยูร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กรรมการ
15 อาจารย์ ดร. ตรีทิพ บุญแย้ม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
กรรมการ
16 อาจารย์ ดร. วรางสุ์ วิริยะวิทย์
วิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม
วิทยาลัยราชสุดา
กรรมการ
18 นางสาวศิริลักษณ์ ยานกุลวงศ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
กรรมการ
19 Dr. Matthew Kosuta
วิทยาลัยศาสนศึกษา
กรรมการ
20 อาจารย์ ดร. ดวงฤดี ธารรำลึก
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
กรรมการ
21 อาจารย์ ดร. พัชรพรรณ ศิริวัฒน์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
กรรมการ
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ
กรรมการ
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุทธิดา ชวนวัน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
กรรมการ
24 อาจารย์ ดร. สราวุฒิ ไกรเสม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
กรรมการ
25 อาจารย์ นพ. สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
กรรมการ
26 อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์อนุวัฒน์ วิรัชสุดากุล
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
กรรมการ
28 อาจารย์ ดร. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
กรรมการ
29 อาจารย์ พญ.ดร. ณฐินี จินาวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
30 ดร. สุภาพร จตุรภัทร
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ/เลขานุการ
31 นางสุภาพร นพเก้า
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
32 นายจตุพงษ์ ยศพิมพา
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
33 นางสาวพนิดา ตาตะยานนท์
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 • 1. พิจารณาโครงการ งบประมาณ ด้านกิจกรรมนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
 • 2. ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
 • 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
 • 4. ติดตาม ประเมินผล กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • 5. พัฒนาโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Professional and personal skill development) ให้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของบัณฑิต
      และผู้ใช้บัณฑิต
 • 6. พิจารณาเทียบเคียงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมของส่วนงานและหลักสูตรต่างๆ
 • 7. ติดตาม ประเมินผล โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Professional and personal skill development)
 • 8. คณะกรรมการตามคำสั่งฉบับนี้ สามารถเบิกค่าเบี้ยการประชุมและค่าตอบแทนได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
      ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2553