พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  สมัครร่วมกิจกรรม
 •  
 • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 และเพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาส่วนรวม บัณฑิตวิทยาลัย โดยขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 • 1. พิจารณาโครงการ งบประมาณ ด้านกิจกรรมนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
 • 2. ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
 • 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
 • 4. ติดตาม ประเมินผล กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • 5. พัฒนาโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Professional and personal skill development) ให้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของบัณฑิต
      และผู้ใช้บัณฑิต
 • 6. พิจารณาเทียบเคียงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมของส่วนงานและหลักสูตรต่างๆ
 • 7. ติดตาม ประเมินผล โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Professional and personal skill development)
 • 8. คณะกรรมการตามคำสั่งฉบับนี้ สามารถเบิกค่าเบี้ยการประชุมและค่าตอบแทนได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
      ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2553