พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  สมัครร่วมกิจกรรม
  •  
  • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

สภานักศึกษา

สภานักศึกษา ประจำปี 2563

รองประธานสภาฯ ฝ่ายนักศึกษาไทย

น.ส. เบญจวรรณ์ บุญเลิศ

รองประธานสภาฯ ฝ่ายนักศึกษาต่างชาติ

Mr. Dong Dong Sui

เลขานุการ ฝ่ายนักศึกษาไทย

นาย สหชัย แสงเรือง

ลขานุการ ฝ่ายนักศึกษาต่างชาติ

Miss Rukshana Poudel

เหรัญญิก

นาย นรินทร์ พิพัฒนวรคุณ

กรรมการ

พ.ท.ดร.นพ. กฤติณ ศิลานันท์