ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (CREATIVE AND INNOVATIVE SKILLS)


หมายถึง ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบที่เปืดกว้าง เพื่อเสริมคุณค่าทางความคิดนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ หรือสร้างสิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น การสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาหรือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์บริการ หรือกระบวนการใหม่ที่มีคุณประโยชน์ หรือสามารถขยายได้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนางานวิจัยสู่สังคม เป็นต้น

ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้พัฒนาทักษะทางด้านนี้ ได้แก่