เรื่องที่ประธานหลักสูตรควรให้ความสำคัญ

ประเด็นสำคัญๆ สำหรับประธานหลักสูตร

1 (ปี 2563 ปรับรูปแบบการอบรมเป็นอบรมออนไลน์ในระบบ MOOC)
ตารางการจัดโครงการให้ความรู้ สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข้อมูลอื่นๆ

การจัดโครงการให้ความรู้สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการให้ความรู้สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 โดยไม่มีกำหนด (โปรดอบรมในระบบออนไลน์ MUx)

ระบบโครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century