ทคบร.


  (เลือก/ไม่เลือก) ทั้งหมด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยบูรพา
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยพะเยา
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยมหิดล
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         (คลิกดูรายละเอียด)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
         (คลิกดูรายละเอียด)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
         (คลิกดูรายละเอียด)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
         (คลิกดูรายละเอียด)
launch มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิกดูรายละเอียด)
launch มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คลิกดูรายละเอียด)
launch มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คลิกดูรายละเอียด)
launch มหาวิทยาลัยนเรศวร (คลิกดูรายละเอียด)
launch มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คลิกดูรายละเอียด)
launch มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คลิกดูรายละเอียด)
launch มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คลิกดูรายละเอียด)เลือกกลุ่มรายวิชา

 (เลือก/ไม่เลือก) ทั้งหมด  
  Administration  
  Agriculture  
  Anatomy  
  Animal science  
  Anthropology  
  Anti-aging and Regenerative Sciences  
  Architecture  
  Area studies  
  Arts  
  Biochemistry  
  Biology  
  Botany  
  Business  
  Chemistry  
  Community sanitation  
  Computer programming  
  Computer sciences  
  Criminology  
  Cytology  
  Database and network design  
  Demography  
  Design  
  Earth sciences  
  Economics  
  Education  
  Education, Human rights, Research methodology, Social Sciences  
  Electricity  
  Electronics  
  Energy  
  Engineering  
  Environment  
  Environmental Engineering  
  Epidemiology  
  Ethics  
  Finance  
  Fisheries  
  Food  
  Food analysis  
  Food Chemistry and Nutrition  
  Food Nutrition  
  Food Product Development  
  Foreign languages and Cultures  
  Genetics  
  Hair and beauty services  
  Health  
  Health Science  
  History  
  Human rights  
  Humanities and Arts  
  Innovative Food Science and Technology  
  International Development  
  Languages  
  Law  
  Life  
  Management  
  Materials  
  Mathematics  
  Medicine  
  Natural  
  Neurology  
  Nursing  
  Nursing Care for Patient with Infectious Disease and Infection Control  
  Nutrition  
  Occupational health and safety  
  Operations research  
  Packaging  
  Pediatrics  
  Pharmacology  
  Pharmacy  
  Physics  
  Physiology  
  Political Science  
  Postharvest Technology  
  Postharvest Technology and Innovation  
  Psychology  
  Public administration  
  Public health  
  Public Health Medical doctor  
  Rehabilitation  
  research methodology  
  Sciences and Engineering  
  Social Development  
  Social Development, Social Science  
  social humanity  
  social science  
  Social Sciences  
  Social work and counselling  
  Sociology  
  Software and applications  
  Statistics  
  Therapy and rehabilitation  
  tourism and leisure  
  Transport services  
  Welfare  
  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม  
  การเงิน  
  การจัดการ  
  การวิเคราะห์หลักทรัพย์  
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว  
  นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
  วิชาบังคับเลือก  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  เศรษฐศาสตร์  
  อสังหาริมทรัพย์  
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)