ทคบร.

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH EN

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการลงทะเบียน
ข้ามสถาบัน
กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php

ระบบปกติ
- ตรวจสอบกระบวนวิชาที่สนใจที่
https://mis.cmu.ac.th/tqf/coursepublic.aspx
http://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/searchcourse.php หรือ ติดต่อคณะที่นักศึกษาสนใจจะเรียน
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
สอนโดย Lifelong Education
- https://www.lifelong.cmu.ac.th/hr/
2.
ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งแบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันโดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรที่กำลังศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย - ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของตนเองก่อนลงทะเบียน
- ประสานกับคณะที่ต้องการจะเรียนรายวิชา
3.
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบ
  1. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
* ติดต่อสอบถาม รายงานตัว ลงทะเบียนและชำระเงิน
ที่เว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate/index.php
4.
ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ รายงานตัว ลงทะเบียน และชำระเงิน
ที่เว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate/index.php

สมัครเป็นนักศึกษาสมทบของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

ติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email: graduate@cmu.ac.th
โทร. 053-942-4345
- การเป็นนักศึกษาสมทบ
- ค่าธรรมเนียม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา วิจัย และการใช้บริการมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
5.
เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6.
ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียน ดาวน์โหลดผ่านระบบ / ติดต่อขอรับเอกสาร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.
ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียน
ข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
- แจ้งผลการเรียนมายังสาขาวิชา ที่นักศึกษาเรียนอยู่ เพื่อขอเทียบโอนหน่วยกิต
- ส่วนงานขอเทียบโอนหน่วยกิตมายังบัณฑิตวิทยาลัย
- ชำระเงินค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต (ครั้งละ 5,000 บาท กรณีมี MOU สามารถเสนอขอยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิตได้)
ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา

* หมายเหตุ
ติดต่อที่ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ โทร. 053-942-4345
นายกฤตภัทร์ แก้วไชยยา โทร. 053-942-4345 info