ทคบร.

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
TH EN

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องการลงทะเบียน
ข้ามสถาบัน
กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1.
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่
http://www.iregis2.ru.ac.th/renroll/index.jsp
2.
ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งแบบคำร้อง แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันโดย ผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร/ผู้อำนวยการ บัณฑิตศึกษา/คณบดีคณะที่กำลังศึกษา มายัง ประธาน หลักสูตร/ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา/คณบดีคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. พิจารณา ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง ก่อนการลงทะเบียนและส่งแบบคำร้อง แจ้ง ความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสตูร/ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา/คณบดีที่กำลัง ศึกษา มายัง ประธานหลักสูตร/ผู้อำนวยการ บัณฑิตศึกษา/คณบดีคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. พิจารณา
3.
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบ
  1. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
* ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8563 หรือ 02-310-8000 ต่อ 3705
4.
ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ดำเนินการผ่านระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5.
เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6.
ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียน ดาวน์โหลดผ่านระบบ ระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7.
ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียน
ข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
แจ้งผลการลงทะเบียนและผลการเรียนมายัง ฝ่ายบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อบันทึกเข้าระบบ ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา

* หมายเหตุ
ติดต่อที่ ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E-Mail: graduate@msu.ac.th
โทร. 02-310-8563 หรือ 02-310-8000 ต่อ 3705 info