ทคบร.

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TH EN

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการลงทะเบียน
ข้ามสถาบัน
กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่
https://registrar.kku.ac.th/home
2.
ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งแบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันโดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรที่กำลังศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://app.gs.kku.ac.th/gs/th - ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของตนเองก่อนลงทะเบียน
- ประสานกับคณะที่ต้องการจะเรียนรายวิชา
3.
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบ
  1. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
* แจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบที่ เว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://app.gs.kku.ac.th/gs/th

- ติดต่อรายงานตัว ลงทะเบียน และชำระเงิน ที่เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://registrar.kku.ac.th

- ระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำหนด
4.
ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ดำเนินการผ่านระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.
เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6.
ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียน ดาวน์โหลดผ่านระบบ ระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.
ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียน
ข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
แจ้งผลการเรียนมายังงานทะเบียน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบันทึกเข้าระบบ ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา

* หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามที่
กลุ่มงานบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณอนุสรณ์ มั่นคง โทร. 043-202-420 ต่อ 42429 หรือ 088-062-0133
คุณปัทมา สมพงษ์ โทร. 043-202-420 ต่อ 42424 หรือ 088-062-0133 info