ทคบร.

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
TH EN

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องการลงทะเบียน
ข้ามสถาบัน
กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่
https://gspp.grad.ku.ac.th/courses-across-institutions/
2.
ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชาที่กำลังศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของตนเองก่อนลงทะเบียน
3.
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียน เรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไป ลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน * ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8445-9 ต่อ 202
4.
ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ดำเนินการผ่านระบบ https://gspp.grad.ku.ac.th/
5.
เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6.
ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถานการศึกษานั้นๆ ดาวน์โหลดผ่านระบบ https://stdregis.ku.ac.th/
7.
ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียน
ข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
แจ้งผลการเรียนมายัง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอเทียบโอนผลการเรียน ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา

* หมายเหตุ
งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8445-9 ต่อ 202 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gspp.grad.ku.ac.th/ info