ทคบร.

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
TH EN

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้องการลงทะเบียน
ข้ามสถาบัน
กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1.
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่
http://cgau.nida.ac.th/th/
2.
ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งแบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบัน โดยคําแนะนําของอาจารย์ผู้แนะนําและโดยการอนุมัติของคณบดีที่เข้าศึกษา ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของตนเองก่อนลงทะเบียน
3.
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบ
  1. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
* ติดต่อสอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา หรือ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เว็บไซต์ : https://cgau.nida.ac.th/th
4.
ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ดำเนินการผ่านระบบการลงทะเบียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5.
เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6.
ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียน ดาวน์โหลดผ่านระบบ ดำเนินการตามขั้นตอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7.
ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียน
ข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
แจ้งผลการลงทะเบียนเรียนไปยังคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษา และให้คณะแจ้งมายังกองบริการการศึกษาเพื่อจัดเก็บในแฟ้มประวัตินักศึกษา กรณีที่ประสงค์จะนํารายวิชาที่ศึกษามาเทียบรายวิชาตามหลักสูตร ให้กองบริการการศึกษาบันทึกเข้าระบบ ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา

* หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cgau.nida.ac.th/th info