ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 2313MG00
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะรับ
15   คน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร
ประเภทคะแนนทดสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน
 IELTS  -  -  -  5  5  5
 TOEFL-iBT  -  -  -  64  15  17
 MU ELT  -  -  -  84  10  10
 MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)
 -  -  -  70  10  10
เงื่อนไขการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้
ไม่กำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา
รายละเอียด  ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
 • ความรู้พื้นฐานปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 • ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา
 • ความรู้พื้นฐานระบาดวิทยา
 • สอบสัมภาษณ์
  กำหนดการสอบคัดเลือก
  ** โปรดพิจารณาช่วงเวลาในการชำระเงินค่าสมัครของท่าน ให้สอดคล้องกับรอบการสมัคร ที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
  รายละเอียดกิจกรรม ภาคต้น
  เปิดรับสมัครตลอดปี ศ. 1 ธ.ค. 66 - ศ. 31 พ.ค. 67
    รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3
  ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) พ. 31 ม.ค. 67 อา. 31 มี.ค. 67 ศ. 31 พ.ค. 67
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ศ. 9 ก.พ. 67 พ. 10 เม.ย. 67 จ. 10 มิ.ย. 67
  สอบข้อเขียน จ. 12 ก.พ. 67 จ. 22 เม.ย. 67 จ. 17 มิ.ย. 67
  สอบสัมภาษณ์ จ. 12 ก.พ. 67 จ. 22 เม.ย. 67 จ. 17 มิ.ย. 67
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 1 มี.ค. 67 พ. 8 พ.ค. 67 อ. 2 ก.ค. 67
  รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ ศ. 1 มี.ค. - พฤ. 7 มี.ค. 67 พ. 8 พ.ค. - อ. 14 พ.ค. 67 อ. 2 ก.ค. - จ. 8 ก.ค. 67
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา จ. 11 มี.ค. 67 จ. 20 พ.ค. 67 อ. 9 ก.ค. 67
  วันสุดท้ายของการรับหลักฐานสำเร็จการศึกษาฉบับจริง ศ. 15 มี.ค. 67 ศ. 24 พ.ค. 67 ศ. 19 ก.ค. 67
  หลักฐานการสมัคร  
  รูปถ่าย
  สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
  สำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาหลักฐานการขอ Transcript จากสถาบันเดิม
  Concept paper หรือหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ วัตถุประสงค์ ที่มา ความสำคัญแบบย่อ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ   (ถ้ามี)
  กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษา   (ถ้ามี)
  วิธีการรับสมัคร
  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
  โครงสร้างหลักสูตร
  รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  ๑. นักวิชาการสาธารณสุขด้านโรคติดเชื้อและระบาดวิทยา
  ๒. นักวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางจุลชีววิทยาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและระบาดวิทยา
  ๓. นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  ๔. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  รายละเอียดอื่นๆ
  ทุนการศึกษาของหลักสูตร
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567  (โปรดให้ความสำคัญ)
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  แผนการศึกษา ระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายฯ ที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (บาท) อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ชำระตลอดหลักสูตร (บาท) [1]
  ค่าวิจัยและ/หรือค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน
  นักศึกษาไทย
  แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) 35,000 25,000 4,000
  นักศึกษาต่างชาติ
  แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) 35,000 25,000 4,000

  หมายเหตุ:
  [1] สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ชำระตลอดหลักสูตร (ค่าวิจัย และ/หรือ ค่าอุปกรณ์พิเศษ และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน) หลักสูตรอาจพิจารณาลดหย่อน หรือ ยกเว้นการจัดเก็บให้แก่นักศึกษาเป็นรายกรณีไป

  [2] กรณีหลักสูตรที่กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของแต่ละหลักสูตร

  ข้อมูลติดต่อ
  ประธานหลักสูตร (Program Director)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ
  s_siri4@hotmail.com
  อาคาร 3 ชั้น 3 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  Tel: 023548562
  เลขานุการหลักสูตร (Program Secretary)
  อาจารย์ ดร. จิราลักษณ์ นนทารักษ์
  jiraluck.non@mahidol.ac.th
  อาคาร 3 ชั้น 3 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  Tel: 023548562
  ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator)
  นางเปรมประภา นุตโรจน์
  premprapa.nut@mahidol.ac.th
  อาคาร 3 ชั้น 3 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  Tel: 023548562
  สอบถามข้อมูล