โครงการเรียนล่วงหน้า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเรียนล่วงหน้า

โอกาสดี! เรียนตรี ควบโท-เอก ที่... บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ... สู่การจบปริญญาเอกโดยใช้เวลาเรียน 6-7 ปี

หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่านักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและที่ผ่านมาเป็นกลุ่มหลักที่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ดังนั้นจึงเห็นควรมีช่องทางที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีศักยภาพสูงทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี และมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสาขาวิชาเดิม หรือต่างสาขาวิชา มีโอกาสได้เรียนบางรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาขณะศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้นักศึกษาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่องแล้ว นักศึกษายังสามารถวางแผนการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่านักศึกษาทั่วไป

วัตถุประสงค์
  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ในขณะที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี

  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา

Line Official :

งานพัฒนาหลักสูตร

Line Official :