โครงการเรียนล่วงหน้า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเรียนล่วงหน้า

โอกาสดี! เรียนตรี ควบโท-เอก ที่... บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ... สู่การจบปริญญาเอกโดยใช้เวลาเรียน 6-7 ปี

สำหรับประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบรายวิชา

หลักสูตรหรือส่วนงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา
  • เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเป็นส่วนงานที่อยู่ภายใต้การประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ไม่ขัดข้องในการรับนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้าศึกษาบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาปริญญาตรีระหว่างที่ศึกษาร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 9 เมษายน 2564


หมายเหตุ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลรายวิชากลางของส่วนงาน พิจารณาอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 18 พฤษภาคม 2564

หลักสูตรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

Login

สำหรับอาจารย์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา

Line Official :

งานพัฒนาหลักสูตร

Line Official :