โครงการเรียนล่วงหน้า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเรียนล่วงหน้า

โอกาสดี! เรียนตรี ควบโท-เอก ที่... บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ... สู่การจบปริญญาเอกโดยใช้เวลาเรียน 6-7 ปี

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 ทั้งนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือส่วนงาน สามารถกำหนดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่า 2.75 ได้ตามที่เห็นสมควร

  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือส่วนงานกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  • นักศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับกรณีรายวิชาที่หน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และหัวหน้าส่วนงานที่กำกับดูแลรายวิชากลาง


ช่วงเวลาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ลำดับ กิจกรรม ช่วงเวลา
1.
สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์
7 พฤษภาคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564
2.
การชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้ายของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับอนุัติให้ลงทะเบียน
21 พฤษภาคม 2564
3.
ลดรายวิชา/ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต
24 พฤษภาคม 2564 - 16 มิถุนายน 2564
4.
เปิด-ปิดภาคการศึกษา
24 พฤษภาคม 2564 - 16 กรกฏาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา

Line Official :

งานพัฒนาหลักสูตร

Line Official :