โครงการเรียนล่วงหน้า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเรียนล่วงหน้า

โอกาสดี! เรียนตรี ควบโท-เอก ที่... บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ... สู่การจบปริญญาเอกโดยใช้เวลาเรียน 6-7 ปี

รายชื่อหลักสูตรและรายวิชาที่เข้าร่วม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
คุุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM (INTERNATIONAL PROGRAM)
2
คุุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
คุุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา

Line Official :

งานพัฒนาหลักสูตร

Line Official :