ทคบร.

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

ประธาน ทคบร.

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิุนายน 2564

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ประจำปี 2564
ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี
1/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 มีนาคม 2564
2/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา 25 มิถุนายน 2564
3/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 ตุลาคม 2564
4/2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2-3 ธันวาคม 2564
การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

The 52nd National Graduate Research Conference

รายละเอียดเพิ่มเติม