รายชื่อหลักสูตรที่ร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2567 (ปริญญาเอก)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567   21:50:34
ลำดับ ระดับ ประเภทหลักสูตร รายชื่อหลักสูตร คณะ/สถาบัน ประเภททุน
1 2
1 ปริญญาเอก นานาชาติ กายอุปกรณ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / /
2 ปริญญาเอก นานาชาติ ชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ / /
3 ปริญญาเอก นานาชาติ พยาธิชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ - /
4 ปริญญาเอก นานาชาติ สรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ / -
5 ปริญญาเอก นานาชาติ เทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ / -
6 ปริญญาเอก นานาชาติ ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ / -
7 ปริญญาเอก นานาชาติ คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ - /
8 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิทยาศาสตร์ - /
9 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาการระบาดคลินิก  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / /
10 ปริญญาเอก นานาชาติ เวชศาสตร์ปริวรรต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / -
11 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / /
12 ปริญญาเอก ปกติ ฉุกเฉินการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / -
13 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาระบบสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / /
14 ปริญญาเอก นานาชาติ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ / -
15 ปริญญาเอก นานาชาติ จุลชีววิทยาสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์ / /
16 ปริญญาเอก ปกติ วิจัยประชากรและสังคม  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / /
17 ปริญญาเอก นานาชาติ ประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / /
18 ปริญญาเอก นานาชาติ วิศวกรรมชีวการแพทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ / -
19 ปริญญาเอก นานาชาติ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ / /
20 ปริญญาเอก นานาชาติ การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ / /
21 ปริญญาเอก ปกติ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ / /
22 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา - /
23 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ วิชาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ - /
24 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ วิชาเอกเวชศาสตร์การผลิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ - /
25 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ วิชาเอกพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ - /
26 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ วิชาเอกวิทยาการระบาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ - /
27 ปริญญาเอก นานาชาติ กายภาพบำบัด  คณะกายภาพบำบัด / /
28 ปริญญาเอก นานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ / /
29 ปริญญาเอก นานาชาติ ประสาทวิทยาศาสตร์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล / /
30 ปริญญาเอก นานาชาติ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล / /
31 ปริญญาเอก นานาชาติ ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล / /
32 ปริญญาเอก นานาชาติ สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา / /
33 ปริญญาเอก นานาชาติ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ  โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม / -
34 ปริญญาเอก นานาชาติ สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย - /