ทคบร.

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TH EN

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องการลงทะเบียน
ข้ามสถาบัน
กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่
https://reg.ubu.ac.th

1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและเลือกรายวิชาที่ https://reg.ubu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา หมายเลข โทรศัพท์ 045-353117-8
2.นักศึกษาติดต่อคณะเจ้าของรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อขอลงทะเบียนเรียนแบบเรียนข้ามสถาบันในรายวิชาที่สนใจ
3. นักศึกษาศึกษาข้อมูล ข้อบังคับ ประกาศ เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
2.
ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งแบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันโดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรที่กำลังศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียน
3.
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบ
  1. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
* ดำเนินการผ่านระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.
ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ 1. คณะทำเรื่องขอลงทะเบียนเรียนแบบเรียนข้ามสถาบันต่อมหาวิทยาลัย
2. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลกองบริการการศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนและแจ้ง user และ password พร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้ระบบบริการการศึกษา
3. นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดการและวิธีการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด
5.
เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6.
ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียน ดาวน์โหลดผ่านระบบ
7.
ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียน
ข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา

* หมายเหตุ
ติดต่อที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา หมายเลข โทรศัพท์ 045-353117-8 info