All Contents

Health policy, policy process, policy formulation, policy implementation and evaluation, transform policy into action, strategic plan project plan applying system thinking; development of organization and leadership; discussion quality management and management process, planning, organizing staffing, directing and controlling change management

นโยบายสุขภาพ กระบวนการของนโยบาย การจัดทำนโยบาย การดำเนินการ และการประเมินผล การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบแผนยุทธศาสตร์ แผนโครงการ ประยุกต์ความคิดเชิงระบบ การพัฒนาองค์กรและภาวะผู้นำ อภิปรายการจัดการคุณภาพและการบริหาร ในด้านการวางแผน การจัดองค์กร บุคลากร การกำกับและการควบคุม การบริหารการเปลี่ยนแปลง

PUBLIC HEALTH

กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

Graduated with a bachelor's degree in any field in health sciences and related fields from a higher education institution that is accredited by the Higher Education Commission.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2500 Per Credit / 3 Credit

1) Academics in government agencies, private sectors, local government organizations international organization and educational institutions at all levels, both in the public and private sectors Able to enter the position of public health executives at the beginning and middle level 2) Researchers in domestic and international health-related organizations 3) Public health administrators in government and private agencies

1) นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น และระดับกลาง ได้ 2) นักวิจัยในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ 3) นักบริหารสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

1) Knowledge in policy and management science Using empirical data to assess systematic problem situations Analyze the cause of the problem situation and plan to solve problems in a systematic way 2) Have skills in policy making, strategic plans broadcast policy and policy evaluation of the organization according to academic principles 3) Leadership, systematic thinking and teamwork in solving systemic problems at the organizational or national level 4) Have communication skills, transfer knowledge by using information technology effectively and in accordance with the target group or problems found

1) มีความรู้ในศาสตร์ด้านนโยบายและการจัดการ การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาเชิงระบบ วิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์ปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 2) มีทักษะในการจัดท านโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดนโยบาย และประเมินผลนโยบาย ขององค์กรได้ตามหลักวิขาการ 3) มีภาวะผู้นำ ความคิดเชิงระบบ และการทำงานเป็นทีมในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบในระดับองค์กรหรือระดับประเทศ 4) มีทักษะ ในการสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย หรือปัญหาที่พบ

ไม่สอบ

Assessment for learning development (Formative Assessment): 1) Record attendance time. and submitting the assignments 2) the results from the activities 3) observing behaviors while working in groups, i.e. students fully research and share knowledge with their peers. Copy of handouts Assessment form by group members 4) Research report 5) Participation in simulation case discussion 6) Report assigned by students to research 7) Timely submission of reports. Summative Assessment), tools and weights for measurement and evaluation. 1) Observe and record behavior during class and group work (20%) 2) Presentations, discussions, answering questions, and communicating with others in the class (25%) 3) Expression of thought processes and problem solving during the activity Interpersonal skills, coordination and problem solving skills (20%) 4) Report presentation and assessment of learning achievement by Rubric scoring (25%) by applying knowledge. for designing and formulating policies for solving public health problems supervision and control and policy proposals.

การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment): 1) บันทึกเวลาการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ผลงานจากกิจกรรมฯ 3) การสังเกตพฤติกรรมขณะทำงานกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างเต็มที่และแบ่งปันความรู้ให้เพื่อน การถ่ายสำเนาเอกสารแจก แบบประเมินโดยสมาชิกกลุ่ม 4) รายงานผลการสืบค้น 5) การร่วมอภิปราย Simulation case 6) รายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 7) การส่งรายงานตรงเวลา Summative Assessment) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 1) สังเกตและบันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียนและทำงานกลุ่ม (20%) 2) การนำเสนอผลงาน การอภิปราย การตอบคำถาม การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่นในชั้นเรียน (25%) 3) การแสดงออกทางกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา ในระหว่างทำกิจกรรม ความมีมนุษย์สัมพันธ์ทักษะในการประสานงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (20%) 4) การนำเสนอรายงานและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนโดย Rubric scoring (25%) โดยการประยุกต์ความรู้ เพื่อการออกแบบ จัดทำนโยบาย เพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข การกำกับและการควบคุม และข้อเสนอเชิงนโยบาย

Saturday 9:00 - 16:00

Start 19 November 2022 to 22 January 2022

45 hours

Room 7517, 5th Floor, Sawat Daeng Sawang Building, Faculty of Public Health, Mahidol University Application: Cisco Webex, Microsoft Team (Blended learning next normal)

ห้อง 7517 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล Application: Cisco Webex, Microsoft Team (Blended learning next normal)

2 to 5

-