กฎ กติกา และมารยาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นใน Webboard บัณฑิตวิทยาลัย

กฎ กติกา และมารยาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นใน Webboard ผู้เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น ("ผู้ใช้งาน") ต้องปฏิบัติดังนี้
หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ ทาง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้งานดังกล่าวทันที

 • ห้ามเสนอข้อความ รูปภาพ วีดีโอหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากวิจารณ์ พาดพิง หรือหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นอันขาด
 • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งภายในประเทศ และ/หรือระหว่างประเทศ
 • ห้ามเสนอข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่) โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนรำคาญ
 • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และให้เจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนหรือถูกต้อง
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจารและรุนแรง
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าบรรทัดฐานที่สังคมจะยอมรับได้

 

หมายเหตุ

 • ทีมงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้งานซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฏ กติกาและมารยาทของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดดังที่ระบุข้างต้น เพื่อรักษาบรรยากาศการพูดคุยสนทนาที่ดี
 • กรณีที่ผู้ใช้งานรายใดแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฏ กติกาและมารยาทดังกล่าว ผู้ใช้งานรายอื่นสามารถแจ้งต่อ Website Administrator เพื่อให้ดำเนินการลบความคิดเห็นดังกล่าวได้