บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยศระวี วายทองคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้ ได้แก่
1.โครงสร้างการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย
2.ด้านการศึกษา/ One Stop Service/ ระบบงานวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ/ การตีพิมพ์และคัดลอกวิทยานิพนธ์
3.ระบบงานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 หลังจากนั้นได้มีการเยี่ยมชมในส่วนงานต่างๆภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่