บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.หทัยกร พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

  • การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  • แนะนำโครงสร้างการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  • ระบบสารสนเทศฯ เพื่อการจัดการและสนับสนุนงานบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ด้านภาษาต่างประเทศ โดย อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ

  • ทุนการศึกษา / Soft Skills นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ

  • Active recruitment / การรับนักศึกษาต่างชาติ โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  • การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดย คุณอมรรัตน์ ภู่นคร นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หน่วยทรัพยากรบุุคคลและพัฒนาองค์กร

  • การบริการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ โดย คุณจิราภรณ์ ไม่โรยรส หัวหน้างานคลัง และ คุณทิวาลัย สุจินพรัหม หัวหน้างานแผนและพัฒนา

หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามต่างๆ ระหว่างสถาบันการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่