บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 30 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร. กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ. ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมิหดล ศาลายา โดยภายในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานมีประเด็นการแลกเปลี่ยนรู้และการตอบข้อซักถาม อาทิเช่น Active Recruitment ระบบ Online Admission และ การรับสมัครเข้าศึกษา นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 3 กรกฎาคม บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติ รศ.ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ และประธานผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมทีม ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาแก่ส่วนงาน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่