บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การประกวดการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 2)

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 2) ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom meeting การประกวดในวันสุดท้ายนี้ เป็นการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของกลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ซึ่งมีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งสิ้น 6 เรื่อง ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่