บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเรื่อง Computational Thinking for Non-Computing Majors (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง Computational Thinking for Non-Computing Majors (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills) ณ อาคาร R ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ R 203 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อาทร นกแก้ว สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณในการใช้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่