บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (Management of Technology) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้ความรู้เรื่อง e-Commerce Smart Start Up Online Business Digital Marketing และแนวทางการยกระดับและพัฒนา e-Commerce สำหรับ SME เพื่อเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่