บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเรื่อง การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้านทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการ และทักษะที่จำเป็นในการพูดในที่สาธารณะได้อย่างมืออาชีพ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่