บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม หัวข้อ "บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ" (Management for Nowism)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม หัวข้อ "บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ"(Management for Nowism) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้านทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leaderships and Management Skills) ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภา ปีติสันต์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรม Workshop โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่