บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 Requirements & Implementation และ Auditing & CAR Writing

วันที่ 29 -30 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 Requirements & Implementation และวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 Auditing & CAR Writing ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 การวัดประสิทธิผลของระบบคุณภาพ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

โดยมี ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติ อาจารย์ ปิยภัทร โตสัจจวงศ์ Training Manager ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจการประเมินมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท Bureau Veritas (Thailand) และ ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ได้ให้เกียรติกล่าวขอบคุณวิทยากรพร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวปิดงาน ซึ่งการอบรมประกอบด้วยการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 หลักการตรวจประเมิน การเตรียมการ ขั้นตอนการตรวจประเมิน การรวบรวม สรุป และรายการผลตรวจประเมิน การทำแบบทดสอบ การซักถามปัญหา และการตอบข้อซักถาม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่