บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Graduate Students Orientation, Academic Year 2018

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) Graduate Students Orientation, Academic Year 2018 ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลด้านการศึกษา และการบริการต่าง ๆ สวัสดิการ กิจกรรมสำหรับนักศึกษา

  • แนะนำระบบด้านสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย และ กิจกรรม ASEAN Buddy  โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  • แนะแนวปฏิบัติด้านการศึกษา และการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา

  • แนะนำสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

รวมทั้งการให้บริการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกรียงไกร ประการแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประมาณ 230 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่