บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบ Hybrid Conference ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันสมาชิก ทคบร. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดและนำการประชุมฯ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

การประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาร่วมกัน อาทิ ความคืบหน้าการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ความคืบหน้าการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การพัฒนากําลังคนด้าน Cybersecurity การนำเสนอแนวทางการดำเนินการเรื่อง Credit Bank ของแต่ละสถาบัน ฯลฯ ในโอกาสนี้ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งมอบงานตำแหน่งประธาน ทคบร. ปี 2566 - 2567 แก่รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึง ธันวาคม 2567

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่