บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ เข้าร่วมเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ในปี 2560 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มานำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบปากเปล่า และประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ พวอ.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่