บุคคลทั่วไป ข้อมูลหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณะ / สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.vs.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 24            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- สัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐ หรือเอกชน
- บุคลากรมหาวิทยาลัย
- ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สพคร๘๐๑ : การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สพคร๘๐๒ : จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์และสวัสดิภาพสัตว์ 1
สพวค๗๖๐ : อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก ๑ 3
สพวค๗๖๑ : อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก ๒ 3
สพวค๘๑๓ : ทักษะปฏิบัติทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 3
สพวค๘๑๔ : ทักษะปฏิบัติในสัตว์เล็กทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการดูแลสัตว์ป่วยวิกฤต 2
สพวค๘๑๕ : ทักษะปฏิบัติทางวิสัญญีสัตว์เล็ก 2
สพวค๘๑๖ : ทักษะปฏิบัติทางศัลยศาสตร์เนื้อเยื่ออ่อนสัตว์เล็ก 2
สพวค๘๑๗ : ทักษะปฏิบัติทางออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สพปส๗๖๒ : การแปลผลห้องปฏิบัติการทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1
สพวค๘๑๒ : หัตถการทางเวชศาสตร์การสัตวแพทย์ขั้นสูง 3
สพวค๘๑๘ : ทักษะปฏิบัติทางอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 2
สพวค๘๑๙ : ทักษะปฏิบัติทางประสาทวิทยาสัตว์เล็ก 2
สพวค๘๒๐ : ทักษะปฏิบัติทางหทัยวิทยาสัตว์เล็ก 2
สพวค๘๒๑ : ทักษะปฏิบัติทางจักษุวิทยาสัตว์เล็ก 2
สพวค๘๒๒ : ทักษะปฏิบัติทางตจวิทยาสัตว์เล็ก 2
สพวค๘๒๓ : ทักษะปฏิบัติทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เล็ก 2
สพวค๘๒๔ : ทักษะปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัยสัตว์เล็ก 2
สพวค๘๒๕ : ทักษะปฏิบัติทางวิทยาเนื้องอกสัตว์เล็ก 2
สพวค๘๒๖ : ทักษะปฏิบัติทางทันตกรรมสัตว์เล็ก 2

อาจารย์ประจำหลักสูตร